Chef’n StemGem Strawberry Stem Remover

Remove strawberry stems with ease with the StemGem strawberry stem remover from Chef’n. It’s easy to use; simply insert the StemGem into strawberry, twist and remove the strawberry stem. BUY NOW

Gerber 30-000300 Vehicle Safety Kit

Chef'n StemGem Strawberry Stem Remover

Gerber 30-000300 Vehicle Safety Kit

Gerber 30-000300 Vehicle Safety Kit